پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (968)

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..شرایط ضمن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3345)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” مهندسي پليمر – پژوهشي صنايع رنگ عنوان: تأثير نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوششهاي استتاري در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3344)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” مهندسي پليمر – پژوهشي صنايع رنگ عنوان: تأثير نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوششهاي استتاري در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3343)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر دانشکد? کشاورزي گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي پايان نامه جهت اخذ درج? کارشناسي ارشد”M.Sc.” گرايش مکانيزاسيون کشاورزي عنوان: مقايس? روشهاي کاشت روي پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازد? Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3342)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده علوم پايه، گروه شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش : شيمي آلي عنوان: بهرهگيري از کاتاليزگرهاي جديد در سنتز يک مرحلهاي نووناگل استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3341)

چکيده اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي و تحليل و با هدف شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسايي رابطه ميزان سواد زنان و فعاليتهاي اقتصادي, شناسايي ميزان سهم زنان روستايي در توليد, Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3340)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) در رشته مهندسي کشاورزي گرايش علوم و صنايع غذايي عنوان بهينه سازي فرآيند خشک کردن جعفري و نعناع با استفاده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3339)

دانشکده مهندسي مکانيک بخش مکانيک جامدات پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک -گرايش طراحي کاربردي شناسايي ضرايب سختي و ميرايي تکيه?گاه تير طره?اي توسط: مجيد عابدي استاد راهنما: دکتر محمد رحيم همتيان بهمن 1392 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3338)

دانشکده شيلات و محيط زيست پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته شيلات ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3337)

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده فني مهندسي گروه مديريت صنعتي (توليد) عنوان: ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتري شرکتهاي بيمه با استفاده از تئوري خاکستري و کانو فازي مورد شرکتهاي بيمه شهرستان بروجن استاد راهنما Read more…

By 92, ago