پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (977)

الف) اختیار وضع آئین نامه44ب) ریاست سازمان اداری فدرال44ج) سایر اختیارات44بند دو: قوه مقننه45بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه45 سایت منبع 1- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ46مبحث ششم : نظام پارلمانی47مبحث Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (976)

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات45گفتار دوم : موضوعات ابطال 45بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری45بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری471- ذی نفع Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (975)

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62گفتار اول: استعفاء Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (974)

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او25گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال261- توقیف تأمینی262- توقیف اجرایی27گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28الف) توقیف اموال منقول29ب) توقیف اموال غیر‌منقول33مبحث دوم: رویه قضایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (971)

3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز106نتیجه گیری109فهرست منابع111لیست دعاوی114چکیده : حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (970)

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………171-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..181-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………181-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………191-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….201-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..211-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..211-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………211-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (969)

1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………271-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………281-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..281-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….281-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………291-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..291-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………301-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………301-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….301-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….311-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………311-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….321-7-5-مسئولیت Read more…

By 92, ago