— (45)

-303530432435 2319788-159117 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرايش: زبان…

— (44)

7810501943100 2447925-95250 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر گروه زبان و ادبیّات فارسی پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» عنوان: آموزه های اخلاقی در شاهنامه استاد راهنما: دکتر هوشمند اسفندیار پور…

— (43)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تحصیلات تکمیلی رشته: زبان و ادبیات فارسی (M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان:…

— (42)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» عنوان: ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی استاد راهنما: دکتر هوشمند…

— (41)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه زبان وادبیات فارسی پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A. رشته : زبان وادبیات فارسی عنوان تحقيق : تقابل آب وآتش ونور…

— (40)

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم 25374763281144 2483439-580030 دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب عنوان ترجمه‌ وشرح ‌قصيده‌ي «المقصورة العَليَّة فِي السّيرةِ…

— (39)

281940222885 2110740-413385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر گروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A» گرایش: زبان و ادبیات فارسی عنوان: تحلیل و تطبیق…

— (38)

2333485-20779300 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» عنوان: تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان…

— (37)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده‌‌ی علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایاننامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد عنوان: بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از…

— (36)

2430780-292100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد«M.A» در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی عنوان: بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی استاد راهنما: دکتر خداویردی…