— (45)

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)كد شناسايي پايان‌نامه : 10120101892003 نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي كد: 101عنوان پايان نامه: بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی،…

— (44)

8.اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی ودانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد.9.اصل برائت : التزام به برائت…

— (43)

سازمان مركزي شماره:تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامهاينجانب رضا افسری دانش آموخته مقطع كارشـناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفهاي/ دكتراي تخصصي در رشته زبان و ادبیات فارسی كه در تاريخ…

— (42)

اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و…

— (41)

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………122-2تعریف لغوی تقابل……………………………………………………………………………………………………122-2-1انواع تقابل……………………………………………………………………………………………………………132-3مفهوم عناصراربعه……………………………………………………………………………………………………..13 2-3-1منشاپیدایش عناصراربعه………………………………………………………………………………………..142-3-2عناصراربعه در دوره های پیشین……………………………………………………………………………..152-3-3عناصراربعه در اسلام……………………………………………………………………………………………..162-4تعریف لغوی آب………………………………………………………………………………………………………162-4-1تاریخچه خلقت وتقدس آب………………………………………………………………………………….17 2-4-2آب درعلوم تجربی………………………………………………………………………………………………..17 الف 2-4-3نظریات جدیدعلمی درباره ی آب…………………………………………………………………………..172-4-4جایگاه…

— (40)

مولاي متقيان علـي(ع)مولا ! براي از تو سرودن، غزل كم استتلميح و استعاره، مجاز و بدل كم استقرآن ناب، لايق وصف مقام توستشعر و حديث و قصه و ضرب المثل…

— (39)

نگارنده پایان نامه برخود لازم می دانم که از رهنمودهای بی شائبه و دقّت و زحمات استاد راهنما «جناب آقای دکتر بشیر ذوالعلی» و نیز از عنایت و توجّه استاد…

— (38)

پیشگفتاراین پژوهش با عنوان «تحلیل و بررسی وازه ی خاموش در دیوان مولانا» در پنج فصل گردآوری و تدوین شده است. فصل اول شامل بخش هایی مقدماتی است که جدا…

— (37)

2-4-1 پیشینه‌ی بینامتنیت …………………………………………………………………………………………. 182-4-2 تعریف بینامتنیت …………………………………………………………………………………………… 202-5 معرفی ژرار ژنت ………………………………………………………………………………………………. 242-6 نظریه‌ی ژنت ……………………………………………………………………………………………………. 26نمودار 1: ترامتنیت ژنت در یک نگاه …………………………………………………………………………… 31فصل سوم: معرفی مولوی3-1 مولوی…

— (36)

ج)روش تحقیقگرد آوری اطّلاعات دراین پژوهش برشیوۀ کتابخانه ای استوارشده است امّا به گاه ضرورت، ازصاحب نظران عرصۀ ادبیّات معاصر و کارشناسان و اساتید رشتۀ ادبیّات فارسی بهره گرفته شده…